KS Strzelec Szczecin 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Klub Sportowy noszący nazwę: „Klub Sportowy Strzelec Szczecin” (w skrócie KS Strzelec Szczecin) zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym członków.

§ 2

Terenem działania Klubu jest miastoSzczecin.

Siedzibą Klubu jest miasto  Szczecin.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 4  Ustawy o Sporcie oraz i ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. Z tego tytułu Klub podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 4

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych związków sportowych oraz związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2 

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

Planowanie i organizowanie życia sportowego członków i sympatyków w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu.

Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej i zainteresowań sportowych.

Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

Organizowanie zajęć sportowych dla członków i sympatyków z miasta Szczecin w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

Organizowanie członkom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Integrowanie środowisk strzeleckich w zakresie swego działania.

Organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno sportowym członków i sympatyków.

Rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, obronnego, praktycznego i rekreacyjnego,

Podtrzymanie tradycji strzeleckich.

Prowadzenie szkoleń z zakresu strzelectwa.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z zarządem, innymi klubami sportowymi, stowarzyszeniami, władzami samorządowymi i sportowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy, pomocy materialnej i organizacyjnej członków i działaczy, dotacjach z jednostek rządowych i samorządowych oraz darowiznach.

Klub do realizacji swoich celów statutowych może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

zwyczajnych,

wspierających.

§ 10

Członkami  zwyczajnymi  Klubu  mogą  być  osoby  fizyczne  posiadające  pełną zdolność do czynności prawnych. 

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być: 

małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którzy mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych  w  statucie,  bez  prawa  do  udziału  w  głosowaniu  na  walnych zebraniach  członków  oraz  bez  korzystania  z  czynnego  i  biernego  prawa wyborczego do władz klubu. 

Członkami  wspierającymi  mogą  być  osoby  prawne  i  osoby  fizyczne  uznające, popierające  i  wspomagające  finansowo  realizację  celów  i  zadań  określonych statutem Klubu.

§ 11

Członkostwo  Klubu  nabywa  się  przez  przyjęcie  kandydatury  przez  Zarząd Klubu  zwykłą  większością  głosów  w  drodze  uchwały,  na  podstawie  pisemnego zgłoszenia. Wstępujący jest obowiązany uiścić opłatę wpisową ustalaną przez Zarząd.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2.

Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

Uczestnictwa w zajęciach, zawodach, imprezach rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez Klub.

Korzystania z wszelkich urządzeń  w tym broni palnej i pneumatycznej Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu i osobne przepisy.

Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13

Członkowie  wspierający  mają  prawa  przysługujące  członkom  zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

Troszczenie się o dobro i rozwój Klubu.

Godne reprezentowanie barw Klubu.

Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne  Zebranie  Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

umyślnego naruszenia postanowień statutu,

nie brania udziału w działalności statutowej Klubu 

działania na szkodę Klubu.

zaleganiu w opłacaniu składki przez 2 miesiące od terminu wpłaty, po uprzednim wezwaniu.  

Rozwiązania się Klubu.

Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział 4 

Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

Walne Zebranie Członków

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§  17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

z własnej inicjatywy,

na wniosek Komisji Rewizyjnej,

na wniosek 1/2 ogółu członków stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Komisji Rewizyjnej,

uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,

podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,

rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

Zarząd Klubu składa się od 3 do 7członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.

Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  raz na kwartał.

Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa i Sekretarza.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,

uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

przyjmowanie i skreślanie członków,

zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 5członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu,

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dniod podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2pochodzących z wyboru.

Rozdział 5 

Wyróżnienia i kary

§ 25

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§26

W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

upomnienia,

nagany,

zawieszenia w prawach członka

wykluczenia

Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.

3Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6 

Majątek i fundusze Klubu

§27

Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe.

Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klubu uzyskuje się

ze składek członkowskich,

z opłat wpisowych,

z dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,

z darowizny, zapisów, spadków osób prawnych oraz fizycznych,

z majątku Klubu,

z innych źródeł.

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków zarządu spośród: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków zarządu.

Rozdział 7

Zmianastatutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 30

Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2uprawnionych do głosowania.

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

STATUT KS STRZELEC SZCZECIN

Strona PAGE2 z NUMPAGES5